Νομοθεσία για τις Απεντομώσεις και Μυοκτονίες

Οι εφαρμογές απεντόμωσης και μυοκτονίας διέπονται από σχετικούς Νόμους. Πρόκειται για διατάξεις της Εθνικής νομοθεσίας, κανόνες και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κώδικες της Διεθνούς Νομοθεσίας. Μερικά από τα σημαντικότερα στοιχεία ανά τομέα εφαρμογών είναι:

Διάθεση Βιοκτόνων Προϊόντων στην Αγορά

Αρχικά η διάθεση των γεωργικών φαρμάκων οριζόταν με το Βασιλικό Διάταγμα 374/1967 (ΦΕΚ 114Α). Αργότερα η έγκριση, κυκλοφορία και ο έλεγχος των γεωργικών φαρμάκων ορίστηκε με το Νόμο 721/06.10.1977 (ΦΕΚ 298Α). Σχετικά με την αναπροσαρμογή προστίμων του Νόμου 721, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 308975/2006 (ΦΕΚ 1416Β).

Διάθεση Βιοκτόνων ΠροϊόντωνΣήμερα για να διατεθεί στην αγορά ένα εντομοκτόνο ή τρωκτικοκτόνο σκεύασμα απαιτείται να έχει λάβει έγκριση κυκλοφορίας (ως φυτοπροστατευτικό προϊόν ή ως βιοκτόνο) από την Αρμόδια Αρχή, η οποία για τη χώρα μας είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όσον αφορά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην Οδηγία 91/414/ΕΟΚ, το Προεδρικό Διάταγμα 115/1997 (ΦΕΚ 104Α) και το Νόμο 2538/1997 (ΦΕΚ 242Α).

Όσον αφορά τα βιοκτόνα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην Οδηγία 98/8/ΕΚ και το Προεδρικό Διάταγμα 205/2001 (ΦΕΚ 160Α).

Καταπολέμηση Ξυλοφάγων Εντόμων

Στην Ελλάδα η νομοθεσία για τις προδιαγραφές της ξυλείας είναι σαφείς ως προς την κατάσταση του ξύλου αλλά ασαφείς ως προς τη χρήση του σε κατασκευές. Τα σχετικά με τις προδιαγραφές αναφέρονται στο Προεδρικό Διάταγμα 141/98, το οποίο βρίσκεται σε συμφωνία με τις Οδηγίες 95/44/ΕΚ και 97/46/ΕΚ.

Ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος είναι απαραίτητος προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της ξυλείας που εισάγεται.

Ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος γενικά, διενεργείται στα εισαγόμενα, παραγόμενα και διακινούμενα φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 365/ΦΕΚ 307Α/10-12-2002, το οποίο έχει εναρμονισθεί με την Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου όπως ισχύει, και στοχεύει στη μείωση του κινδύνου εισαγωγής και διάδοσης επιβλαβών οργανισμών στη Χώρα και στην Ε.Κ.

Νομοθεσία Απεντομώσεων και ΜυοκτονιώνΑρμόδιες υπηρεσίες για τη διενέργεια των ελέγχων είναι οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (τα οκτώ Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου) και οι Διευθύνσεις Γεωργίας ή Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειών.

Ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος πραγματοποιείται στα σημεία εισόδου ή προορισμού για τα εισαγόμενα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, και στις εγκαταστάσεις των παραγωγών, εισαγωγέων, εξαγωγέων, συσκευαστών για τα παραγόμενα και διακινούμενα στη χώρα μας.

Σε ότι αφορά τον έλεγχο ξυλείας, κατά τον φυτοϋγειονομικό έλεγχο πραγματοποιείται:

 • Έλεγχος για την παρουσία εντόμων καραντίνας
 • Βεβαιώνεται ότι η ξυλεία είναι απηλλαγμένη από έντομα (zero tolerance: μηδενική ανοχή)
 • Βεβαιώνονται ότι οι εισαγωγές ξυλείας είναι μόνο χωρίς φλοιό
 • Παρέχεται και εκδίδεται Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας, φυτοϋγειονομικό διαβατήριο (Νομαρχίες, Περιφερειακά Κέντρα)
 • Επισημαίνεται οι απαιτήσεις για τα χαρακτηριστηκά της εισαγόμενης ξυλείας είναι διαφορετικά για κάθε χώρα.

Απολυμάνσεις Απολυμαντικά και Βιοκτόνα

Η έγκριση και διάθεση στην αγορά και ο έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων καθορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 205/ΦΕΚ 160/16.07.2001, που βρίσκεται σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) είναι η αρμόδια αρχή για αρκετούς τύπους απολυμαντικών.

Υγειινή των Τροφίμων

Σε ότι αφορά την υγειινή των τροφίμων και την υποχρεωτική διενέργεια απεντομώσεων και μυοκτονιών σε χώρους επεξεργασίας, εφαρμόζονται όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 487/2000 (ΦΕΚ 1219Α), η οποία εκδόθηκε σε εναρμόνιση προς την Κοινοτική Οδηγία 93/43/ΕΟΚ. Η ΚΥΑ προβλέπει επίσης την υποχρεωτική τήρηση του διεθνούς συστήματος HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point – Σύστημα Διασφάλισης Υγειινής των Τροφίμων) στους χώρους αυτούς.

Άδειες Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών

Άδειες Καταπολέμησης ΕντόμωνΗ ειδική άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους θεσπίστηκε με την Απόφαση 152347/3807/11.05.1981 του Υπουργού Γεωργίας.

Τα σχετικά με τη χορήγηση των αδειών και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθορίζονται από την Εγκύκλιο 175053/15.07.1985 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας.

Επιπλέον με την Υπουργική Απόφαση 183897/01.10.1985 (ΦΕΚ 655Β), θεσπίζεται ειδική άδεια για επιχειρήσεις που συγκροτούν συνεργεία καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους.

Σήμερα τα σχετικά με τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρισης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους περιγράφονται από την ΚΥΑ 323/4883/16.01.2015.

Βασικά σημεία της Νομοθεσιάς

α. Για να διατεθεί στην αγορά και να χρησιμοποιηθεί ένα σκεύασμα πρέπει:

Η δραστική ουσία να είναι εγκεκριμένη σε επίπεδο Ε.Ε.

Η εταιρεία χρειάζεται να υποβάλει φάκελο στην αρμόδια αρχή για να χορηγηθεί έγκριση διάθεσης στην αγορά για το σκεύασμα που περιέχει τη δραστική ουσία.

Η αρμόδια αρχή (Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής) χορηγεί με Υπουργική Απόφαση την έγκριση διάθεσης στην αγορά αφού μεταξύ άλλων διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της χρήσης του προϊόντος.

β. Βασική απαίτηση της νομοθεσίας σε όλες της περιπτώσεις είναι να τηρούνται οι οδηγίες που αναγράφονται επί της συσκευασίας των σκευασμάτων.

γ. Επιτρέπεται η πώλησή τους, μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και στις συσκευασίες πρέπει να υπάρχει η φράση «επιτρέπεται η πώληση μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων - μυοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

δ. Για την εφαρμογή των σκευασμάτων απαιτούνται:

 • Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών. Η άδεια καταπολέμησης απαιτείται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που συγκροτούν συνεργεία καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους (οικίες, εργασιακούς χώρους, χώρους παρασκευής τροφίμων)
 • Απαραίτητη προϋπόθεση από τον νόμο είναι ο κάτοχος της άδειας να είναι ή να απασχολεί τουλάχιστον ένα πτυχιούχο ενός από τους παρακάτω τίτλους: Γεωπόνο, Χημικό, Χημικό Μηχανικό κ.α.
 • Ο υπεύθυνος επιστήμονας (Υ.Ε.) δεν πρέπει να έχει άλλη απασχόληση που να απαιτεί αυτοπρόσωπη παρουσία.
 • Ο Υ.Ε. παρευρίσκεται και επιβλέπει όλα τα στάδια εφαρμογής.
 • Η άδεια καταπολέμησης δεν δανείζεται, δεν παραχωρείται και κυρίως έχει ευθύνες.

ε. Από το Υπ.Α.Α.Τ πραγματοποιούνται έλεγχοι, όπως:

 • Έλεγχοι σύνθεσης και ετικέτας των σκευασμάτων στην αγορά
 • Έλεγχοι στα συνεργεία απεντομώσεων και μυοκτονιών
 • Έλεγχοι υπολειμμάτων στα παραγόμενα πρωτογενή τρόφιμα φυτικής προέλευσης

Τιμοκατάλογος

Οι τιμές που αναφέρονται παρακάτω συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.

Οι προσφορές για επαγγελματικούς χώρους γίνονται έπειτα από συνεννόηση και επίσκεψη μας στο χώρο.

Διαμέρισμα (gel για κατσαρίδες) από 30ευρώ
Κοινόχρηστοι χώροι απεντόμωση ή μυοκτονία (πολυκατοικίες) από 50 ευρώ
Κοινόχρηστοι χώροι απεντόμωση και μυοκτονία (πολυκατοικίες) από 60 ευρώ
Κοινόχρηστοι χώροι και 1-4 διαμερίσματα (πολυκατοικίες) από 20 ευρώ το διαμέρισμα για gel
Κοινόχρηστοι χώροι και 5-8 διαμερίσματα (πολυκατοικίες) από 15 ευρώ το διαμέρισμα για gel
Κοινόχρηστοι χώροι και όλα τα διαμερίσματα (πολυκατοικίες) από 12 ευρώ το διαμέρισμα για gel
Επαγγελματικοί χώροι από 40 ευρώ

Προϊόντα

Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται είναι εξειδικευμένα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εντόμων και τρωκτικών. Είναι πλήρως εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Τα προϊόντα απολύμανσης είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Όλα τα σκευάσματα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στις ετικέτες τους.

Ο φάκελος υγειονομικού ελέγχου που παραδίδουμε στους πελάτες, περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν, σε ποια σημεία του χώρου καθώς και τους αριθμούς έγκρισής τους, συνοδευόμενους από τις αντίστοιχες ετικέτες.

Τα σκευάσματα χρησιμοποιούνται σε τέτοιες συγκεντρώσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των ανθρώπων και των κατοικίδιων, αλλά παράλληλα να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά έντομα και ακάρεα. Επιπλέον, μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη μεγάλη διάρκεια δράσης των φαρμάκων, με την προϋπόθεση ότι δε θα ξεπλυθούν.

Σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιούνται δολώματα ενός γεύματος τοποθετημένα μέσα σε δολωματικούς σταθμούς, αποτρέποντας έτσι, την επαφή με τους ανθρώπους ή τα κατοικίδια. Μέσω μικρών οπών τα τρωκτικά εισέρχονται στον σταθμό και έρχονται σε επαφή με τα ειδικά δολώματα, προκαλώντας τους αιμόλυση.

Σε εσωτερικούς χώρους, χρησιμοποιούνται ειδικές κόλλες και παγίδες, προσφέροντας ασφάλεια στους ανθρώπους και τα μικρά παιδιά.

Τα απωθητικά πτηνών και φιδιών παράγουν συγκεκριμένες οσμές, οπτικά και ηχητικά εμπόδια ώστε να αποτραπεί η προσέγγισή τους στους χώρους μας.

Βιογραφικό

Ονομάζομαι Αποστολίδης Χαράλαμπος. Γεννήθηκα στην Πτολεμαΐδα το 1987, όπου και έζησα όλα μου τα μαθητικά χρόνια. Είμαι απόφοιτος του τμήματος Γεωπονικών Σπουδών, φυτικής παραγωγής και αγροτικού περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στον Βόλο.

Η πρακτική μου άσκηση πραγματοποιήθηκε σε φυτώριο στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας.

Στο παρελθόν έχω απασχοληθεί σε γεωργικές και μελισσοκομικές εργασίες καθώς και στον χώρο της εστίασης.

Από τον Νοέμβριο του 2013 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014, υπήρξα υπεύθυνος γεωπόνος σε θερμοκήπιο σταμναγκαθιού στο Ηράκλειο της Κρήτης, στον τομέα της θρέψης και φυτοπροστασίας. Επίσης, κατείχα θέση υπεύθυνου γεωπόνου σε εκκοκκιστήρια βάμβακος στην Καρδίτσα.

Αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούμαι στον χώρο των απεντομώσεων, με έδρα τον Νομό Κοζάνης καθώς και τους γειτονικούς νομούς. Έχω συνεχή ενημέρωση πάνω στον τομέα των μυοκτονιών και των απεντομώσεων, μέσα από παρακολούθηση σεμιναρίων καθώς και μέσω επαφών με τους κατάλληλους συνεργάτες. Στόχος μου, να χρησιμοποιώ τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους και παράλληλα τα πιο ασφαλή προϊόντα για το περιβάλλον και τον άνθρωπο.